LITURGISCH  PROGRAMMA JULI en AUGUSTUS 2018

za 30 juni 17:15: Eucharistieviering van de zondag. [Celebrant: J. de Lange]
zo 1 juli 10:30: Dertiende zondag door het jaar. Hoogmis. [J. de Lange]
di 3 juli 19:15: Eucharistieviering. Feest van de H. Tomas, apostel. [J.B. Beijk]
vr 6 juli 19:15: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.Hart van Jezus. Eucharistieviering. [J. de Lange]
za 7 juli 17:15: Eucharistieviering van de zondag. [J.B. Beijk
zo 8 juli 10:30: Veertiende zondag door het jaar. Hoogmis. [J.B. Beijk]
di 10 juli 19:15: Eucharistieviering.  [J.B. Beijk]
za 14 juli 17:15:     Eucharistieviering van de zondag. [J.B. Beijk]
zo 15 juli 10:30: Vijftiende zondag door het jaar. Hoogmis. [J.B. Beijk]
di 17 juli 19:15: Eucharistieviering. [J.B. Beijk]
za 21 juli 17:15: Eucharistieviering van de zondag.[De Lange]
zo 22 juli10:30: Zestiende zondag door het jaar. Hoogmis. [J. de Lange]
di 24 juli 19:15: Eucharistieviering. [J.B. Beijk]
za 28 juli 17:15: Eucharistieviering van de zondag [J.B. Beijk].
zo 29 juli 10:30: Zeventiende zondag door het jaar. Hoogmis. [J.B.Beijk]


vr. 3 aug. 19:15: Eucharistieviering. Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. [J. de Lange]
za. 4 aug. 17:15: Eucharistieviering van de zondag. [J. de Lange]
zo. 5 aug. 10:30: Hoogmis. Achttiende zondag door het jaar. [J. de Lange]
di. 7 aug. 19:15: Eucharistieviering. [J.B. Beijk]
za. 11 aug. 17:15: Eucharistieviering van de zondag. [J.B. Beijk]
zo. 12 aug. 10:30: Hoogmis. Negentiende zondag door het jaar. [J.B. Beijk]
di. 14 aug. 19.15: Eucharistieviering. [J.B. Beijk]
wo. 15 aug. 19:15: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Gezongen H.Mis. [J.B.Beijk]
za. 18 aug. 17:15: Eucharistieviering van de zondag. [J.de Lange]
zo. 19 aug. 10:30: Hoogmis. Twintigste zondag door het jaar. [J. de Lange]
di. 21 aug. 19:15: Eucharistieviering. [ J.B. Beijk]
za. 25 aug. 17:15: Eucharistieviering van de zondag. [J.B. Beijk]
zo. 26 aug. 10:30: Hoogmis. Een-en-twintigste zondag door het jaar. [J.B. Beijk]
di. 28 aug. 19:15: Eucharistieviering. [J.B. Beijk]Vanuit het bestuur

Op het feest van Johannes de Doper is om 13.00 uur in onze kapel Oscar Commandeur gedoopt.
Een hele mooie viering met veel jonge gezinnen en een heel harmonische sfeer.
Laten we bidden dat het deze jongen mag lukken zijn geloof goed vorm te geven.
U hebt nu een maandblad voor de maanden juli en augustus. Een vakantie-periode.
We wensen ieder een mooie tijd toe waarin de natuur ons steeds weer positief verrast. En een tijd zonder teleurstellingen en veel rust en harmonie.

Gedachten bij het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Woensdag 15 augustus

Op deze dag vieren we het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Het is de afsluiting van haar aardse leven en het is het begin van haar ‘voorspreekster zijn’ in de hemel voor alle christengelovigen. Wij mogen in haar voetstappen treden en Christus navolgen. Dit betekent niet dat we grotere prestaties moeten neerzetten maar dat wij vooral in alle omstandigheden van het leven ons geborgen mogen weten in Gods hand. Hij die tot grote dingen in staat is en die neerzag op de eenvoud en nederigheid van Maria. Haar heeft Hij begenadigd, terecht hoog verheven boven alle mensen en in de hemel opgenomen. Nemen we daarom net als zij een nederige houding aan ten opzichte van God, zodat Hij los van onze zwakheden en tekorten ook ons mag optillen tot het ware leven met Hem.


Bezinning: In de eerste lezing van deze dag horen we een symbooltaal, waarin Maria wordt voorgesteld als een vrouw bekleed met de zon en met de maan onder haar voeten. Het is een taal die de meesten misschien niets zegt maar het is eigenlijk een teken van de uitzonderlijke positie van Maria in de geschiedenis van ons mensen. Want via Maria komt Jezus onder ons wonen  en begint zijn heerschappij . Niet een van kracht of macht maar van liefde, redding en genezing. Teken van Gods redding vinden we al eerder terug in de geschiedenis van het Oude Testament, dat God ingreep bij verdrukking of bedreiging van zijn uitverkoren volk. Continu, niet alleen in de verre geschiedenis van de Bijbel maar ook in het leven van u en mij kan God ingrijpen en laten zien dat Hij ons meer nabij is dan wij onszelf nabij kunnen zijn .
We zien Hem wel niet maar dit hoeft niet direct een probleem te zijn. Moeder Maria heeft Jezus na zijn hemelvaart waarschijnlijk ook niet meer gezien maar ze bleef vol goede hoop en werd niet beschaamd. Zij bleef in gebed verbonden met God en wist zich gesterkt. De verbondenheid gaat na haar aardse leven verder. We zeggen niet voor niets dat we als christenen niet zozeer sterven maar ontslapen. Onze sterfdag wordt immers een geboortedag van het leven bij God in de hemel. Maria gaat ons hierbij voor, zij die geleefd heeft in Gods wonderwerken. Aan den lijve mocht zij ervaren hoe ze zelf als eenvoudige en nederige vrouw verheven werd tot moeder van Christus, de Verlosser. Maar willen mensen nog wel verlost worden? Zien we nog wel in hoe hard we God nodig hebben in een liefdeloze maatschappij. Daarvoor is het echter nodig ons klein en nederig durven maken ten opzichte van God. Pas dan kan Hij ook ons optillen tot het nieuwe leven met Hem. Het is zoals bij Maria. Wij zullen in staat zijn Hem te loven en te danken voor het leven van nu en voor wat ons nog te wachten staat, als we ooit ons einddoel bereiken; het hemels paradijs.

 
(Uit Bezinning op het Woord, augustus 2011)Beste lezers,

Op de eerste zondag van deze nieuwe maand juli horen we in de tweede lezing de apostel Paulus spreken over de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus: "Hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede." Tevens spoort Paulus de hoorders aan: "Laat dan ook het liefdewerk uitmuntend slagen!" De liefdedaad van Jezus moet daartoe leiden dat wij als christen het liefdewerk doen. 'Uitmuntend slagen' zouden we ook kunnen beschrijven als tot een goed einde volbrengen'. Jezus heeft het aan het kruis vol-bracht: als christenen zijn we geroepen en begenadigd om vanuit het volbrachte offer het te volbrengen.
De liefdedaad van Jezus en het liefdewerk van de christenen zijn met elkaar verbonden. Vanuit de liefde bewerkt zijn daad ons werk. Jezus kon zijn liefdewerk volbrengen door zijn voortdurende verbondenheid met de Vader. De Vader wekt in Hem de liefde op. Jezus op zijn beurt geeft aan de Vader zijn antwoord. Vader en Zoon zijn één in de liefde en bewegen elkaar tot liefde. God is liefde, zichtbaar in de Zoon die zich volledig geeft tot op het kruis. God is tevens zichtbaar als Vader van de Zoon, omdat Hij Hem voortdurend inspireert, beweegt en leidt. Tenslotte wordt de liefde van de Vader openbaar in de verrijzenis van de Zoon: hier wordt de reddende liefde van de Vader openbaar.
Vader en Zoon zijn met elkaar verbonden door de heilige Geest, die na de liefdedaad van Jezus ten volle vrijkomt ten bate van het liefdewerk dat door de christenen wordt verricht. De heilige Geest blijft niet binnen de relatie van de Vader en de Zoon verborgen of opgesloten, maar treedt naar buiten, stroomt aldus vanuit de Vader via de Zoon naar de mensheid. De heilige Geest beweegt van binnenuit de mensen om liefdewerk te doen, in navolging van de Zoon en ter verheerlijking van de Vader. Bezinnen betekent in de bovenstaande overweging, dat we dieper ingaan op de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus, zodat we met verstand en hart de liefdedaad van Jezus op ons laten inwerken. Deze liefdedaad maakt innerlijk vrij, vergeeft de zonden, heelt de wonden en versterkt de verbondenheid met Jezus en met de mensen die Hem volgen. Bovendien zet de liefdedaad van Jezus aan tot een daadwerkelijk liefdewerk. De liefde van Jezus inspireert en geeft de liefdedaad van Jezus 'handen en voeten'. Zijn liefdedaad (van destijds) wordt aldus omgezet tot liefdewerk in het hier en nu en in de toekomst. Zijn arm-worden maakt ons arme mensen rijk. Vanuit deze ware, goddelijke rijkdom kan dan overvloedig gegeven worden. Aldus wordt bezinning werkzaamheid. De redactie wenst u dit van harte toe: dat de bezinning op het Woord van God u brengt naar de liefdedaad van Jezus én tot een liefdewerk ten bate van het Koninkrijk van God.

(Uit: Bezinning op het Woord, juli 2018)